Veen en zee werken samen aan minder CO2

Op 2 mei om 13 uur start een unieke samenwerking tussen CleanUpXL en de grondeigenaren van een 63 hectare groot veenweidegebied in Langweer. Doel van de samenwerking is tweeledig. Compensatie van de CO2-uitstoot voor bergingswerkzaamheden op zee en daarmee tegelijkertijd ruimte bieden aan het veen om minder CO2 uit te stoten, door verhoging van het grondwaterpeil. Op de grens van land en zee, in Harlingen op de dijk, ontmoeten koper en verkoper elkaar om deze samenwerking te beklinken. Een niet zomaar gekozen plek uiteraard: hier komen de twee verhalen samen. Symbolisch vertaalt: de zee investeert in het veenweideland en het land investeert in de zee. Door CO2 te verminderen, verkleinen we de opwarming van de aarde, het stijgen van de zeespiegel en daarmee het risico op verdrinking van de wadplaten.

 

Steeds meer organisaties werken actief aan een kleinere CO2 voetafdruk. Voor het deel waarin dat nog niet mogelijk is, investeren ze steeds vaker in betrouwbare Nederlandse CO2-projecten. Zo worden duurzame stappen gezet richting klimaatwinst. Dat geldt ook zeker voor CleanUpXL. Dit project van de Waddenvereniging en een aantal partners, stelt klimaatneutraal werken centraal in het behalen van haar doelen. In drie jaar tijd wordt met CleanUpXL een grote hoeveelheid afval – streefgewicht is zo’n 800.000 kilo – uit de Noord- en Waddenzee en kustzone gehaald.

Fossiele brandstof
De bergingswerkzaamheden in het project worden uitgevoerd door partners BDS Harlingen, Friendship Offshore BV en duikers van Stichting Duik de Noordzee Schoon. Helaas voorlopig nog steeds met schepen die op fossiele brandstof varen. De dieselolie die verstookt wordt tijdens de werkzaamheden compenseert CleanUpXL gedurende drie jaar door de aankoop van CO2-certificaten via PlatformCO2neutraal.

CO2-certificaten
Projectleider Ellen Kuipers (Waddenvereniging): “In zeven dagen bergen hebben we afgelopen jaar 10.667 liter diesel verstookt. Dit jaar en komend jaar verwachten we vaker uit te varen en daarmee meer te moeten compenseren. We hebben het dieselverbruik omgerekend naar C02-uitstoot. Voor de eerste twee jaar gaat het om 159 ton uitstoot. Deze uitstoot willen we betrouwbaar en dicht bij huis compenseren. Dat kan door een Valuta voor Veen samenwerking aan te gaan met de Friese veenweiden. Door het aankopen van 159 Valuta voor Veen CO2-certificaten (1 certificaat = 1 ton C02) maakt de ‘zee’ het voor het ‘veen’ mogelijk om maatregelen te treffen om de grondwaterpeilen te verhogen. Dit scheelt veel CO2-uitstoot uit het veen.” De certificaten worden geborgd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), via methoden, regels en procedures. Op het platformCO2neutraal wordt vraag- en aanbod bij elkaar gebracht.

Veenweidegebied
In dit geval komt het aanbod uit Langweer, waar grondeigenaren de Protestantse Gemeente Langweer en agrarisch ondernemer Mickey Wijntjes graag het waterpeil van het veenweidegebied willen verhogen. Naast minder CO2-uitstoot  zorgt de vernatting  bijvoorbeeld ook voor een aantrekkelijker gebied voor weidevogels. Mickey Wijntjes: “Hoger grondwaterpeil betekent dat het agrarisch gebruikt verandert van intensief naar extensief. Dus minder opbrengst. Compensatie via deze certificaten is dan ook belangrijk om deze verandering mogelijk te maken.”

Een mooie win-win situatie dus, waarvan beide partijen hopen dat goed voorbeeld, goed doet volgen.